Ana Sayfam Yap
  Sık Kullanılanlara Ekle
  İletişim & Yardım
  Ziyaretci Defteri

 

  RadyoMedcezir Siteden Dinleyin RadyoMedcezir Winamp ile Dinleyin
 
 Anasayfa    |    Şiir     |    Kitap      Forum      Radyo      Üye Paneli    | Sözlük      Yazılar  
 Şairlik başvurusu   |    Ziyaretçi defteri   |  
Yeni Sayfa 1
 FORUM DUYURULARI
  ÖNEMLYDYR
  YAYIN KESYNTYLERY HAKKINDA
  Üyelikler hakkynda
  YAYIN DYNLEMEK YÇYN !
 EDİTÖRÜN SEÇTİKLETİ
  Vefat : Sevgili Rüzgaryn annesi :(
  Günlük kabus: bugün ne pi?irelim?
  Yazaryny arayan roman
  Modernle?me kyskacynda kültürel emperyalizm
  Sorular
  Alyntylar
  Türkçe kullanym kylavuzu olmayan ürünler
  Ytiraf.comdan ))
  "Resimli ?iir"lerimizi buraya ili?tirelim
  Görme engelliler için GVZ programy
 AKTİF KONULAR
  RADYOMEDCEZİR
  Vefat : Sevgili Rüzgaryn annesi :(
  "Resimli ?iir"lerimizi buraya ili?tirelim
  selam
  Sitemiz hakkynda ivedi
  Bir ?iiri yorumlarken...
  Mavi patikler
  tanismak
  Günaydynnnn :) 2
  Ö?retmenler gününüz kutlu olsun
 İSTATİSTİKLER
 Üye  3832
 Konu  189
 Mesaj  5986
 
 Bulunduğunuz yer
  Anasayfa
  Forum
          Edebiyat, Sinema, Müzik, Tiyatro, vb
 
 Konu istatistikleri   Konu Üyeliği
 Gerçek sanatçy, gerçek aydyn kimdir ? 10/20/2006 10:20:22 PM
  Konuya Üye ol
 

    Sayfalar : [ 1 ]

 
 Yazarlar  Cevaplar
 mdincal
 
 
 Nereden  Ystanbul
  Kart
 Kartı Yok
 
 

20 Ekim 2006 10:20


Son dönemlerde aydyn dedi?imiz sanatcy dedi?imiz insanlary daima televolelerde sanaty ile deilde özel hayatlary ile görmeye ba?ladyk.
?imdi ben soruyorum acaba gerçek sanatcy medyatik olanmydyr yoksa üretenmi ?

Tabiki cevaby belli bu sorunun ama maksat bu konu üzerinde dü?üncelerimizi belirtmek.

 
 Derya
 
 
 Nereden  Ystanbul
  Kart
 Kartı Yok
 
 

21 Ekim 2006 2:48


Siz televolelerdekine sanatçy my diyorsunuz gerçekten ?

Sanat nedir size göre ? podyumda yürümek mi ? Mini etek, dekolte pozlarla ?öretle mi olunur sanatçy, ya da sabah ba?ka ak?am ba?ka kyzla gezmek midir insana sanatçy dedirten ?

Magazine yansymayan onca sanatçylarymyz var. Bestekarlar, tiyatrocular, ressamlar, yazarlar, hattatlar, heykeltra?lar..vs

Biz sadece sanatla saltanaty kary?tyryyoruz. televolelerde boy gösterenler sadece prim yapyp saltanat yürütmekte, açlyktan, bakymsyzlyktan, kyt kanaat geçinen emektarlarymyza sahip çykaca?ymyza hep yanly? ve sahte dünya prens ve prenseslerine alky? tutar olduk.

SANAT NEDYR?
Serap Etike
--------------------------------------------------------------------------------

Sanat, insanlyk tarihinin her döneminde var olan bir olgudur. Ynsanly?yn geçirdi?i evrimler ya?ama biçimlerini, ya?ama baky?laryny, sanat biçimlerini ve sanata baky?laryny de?i?tirmi?, her dönemde ve her toplumda, sanat farkly görünümlerde ortaya çykmy?tyr.

Bugün sanatyn "duygusal ve dü?ünsel etkileme gücü"ne sahip olu?u daha belirleyicidir. Bu anlayy?a en uygun tanymy yapan Thomas Munro'ya göre; "sanat doyurucu estetik ya?antylar olu?turmak amacyyla dürtüler yaratma becerisidir." Sanat, güzel ile u?ra?yr. Güzel göreceli bir kavramdyr. Kendi içinde tutarly bir bütünlü?ü ta?yyan ?ey çirkin, acy verici, i?rendirici bile olsa estetik açydan güzeldir.

Sanat, nesnel ve öznel yakla?ymlara göre farkly açyklanyr. Nesnel yakla?ymda sanat, toplumsal etkilerle, öznel yakla?ymda ise salt bir bireysellikle yaratylyr.

Kant'a göre; sanatyn kendi dy?ynda, hiçbir amacy yoktur. Onun tek amacy kendisidir. Güzel Sanaty ancak deha yaratabilir.

Hegel'e göre; sanattaki güzellik do?adaki güzellikten üstündür. Sanat, insan aklynyn ürünüdür. Kendisine do?anyn taklidinden ba?ka amaç bulmalydyr.

Marks'a göre; yaratycy eylem, insanyn ve do?anyn kar?ylykly etkile?iminin bir a?amasydyr. Bu, toplumsal bir karakter ta?yr. Sanat, ya?amy insanile?tiren bir olgudur. Ara?tyrycy, yaratycy, çok yönlü tümel insana ula?ma çabasy içinde sanatlar geli?ebilir.

B. Croce; güzelli?in yerine anlatymy öne çykaryr. Sanat, sezginin ve anlatymyn birli?idir. Bireysel ve teorik bir etkinliktir. Do?a, sanatçynyn yorumu ile güzel olabilir.

Sonuç olarak Sanat, deha düzeyindeki zekanyn, var olana kar?y tepkisinin, tutarly bir bütünlük içerisinde somutla?ty?y bir alandyr. Sanatçy, zekasy ve sezgileriyle ça?ynyn önünde giden insan oldu?u için, gerçek sanatyn anlayany azdyr. Onu anlamak için çaba gerekir.

KAYNAKÇA
Do?an, Mehmet. 100 Soruda Estetik. Gerçek Yayynevi: Ystanbul: 1975.
Sena, Cemil Estetik sanat ve Güzelli?in Felsefesi. Remzi Kitabevi.lstanbl11: 1972.
Sözen, Metin; U?ur Tanyeli. sanat Kavram ve Terimler Sözlü Remzi Kitabevi Ystanbul: 1986.
Timuçin, Af?ar Estetik. 2. Basky BDS Yayynlary. 1993.

SANAT E?YTYMYNDE ELE?TYRY

Ele?tiri; varolan bir durumun, olgunun olumlu-olumsuz yönlerinin nesnel bir yakla?ymla irdelenerek de?erlendirilmesi ve bunu yazyyla ya da sözle anlatylmasydyr. Ele?tiri, geli?menin birinci ko?uludur. Yanly?lar ele?tirilerek do?ruya ula?ylyr. Ele?tirmek ve ele?tiriyi kabul etmek, uygar insan davrany?ydyr, ancak, ele?tirinin saygy-görgü kurallary çerçevesinde yapylmasy, ele?tirinin de ho?görüyle kar?ylanmasy gerekir. Bu kapsamda kendini ele?tirme (özele?tiri) de oldukça önemlidir. Kendini geli?tirme, kendini ele?tirmeyle olasydyr.

Yapycy, ele?tirel tavyr ve davrany?lar e?itim yoluyla kazanylyr ve geli?tirilir. E?itim sisteminin tüm ders ve etkinliklerinde yer almasy gereken ele?tiri, sanat derslerinde de etkili olarak kullanylmalydyr.

Sanat e?itiminde ele?tiri; bir amaç do?rultusunda yapylan çaly?manyn, ödevin, resmin, belirlenen amaçlara nedenli ula?ty?ynyn ortaya çykarylmasydyr ki, bu anlamda ele?tiri, e?itimi de?erlendirme yöntemidir.

Sanat derslerinde estetik bir ürün olu?turma çabasy vardyr. Bu ürünler, çaly?manyn çe?itli a?amalarynda, ö?renciyi güdülemek, yol göstermek için ele?tirilir ancak asyl ele?tiri çaly?manyn sonunda yapylyr. Örne?in; resim derslerinde, tüm resimler yazy tahtasyna bantlanyr ölçüt belirlenir, sonra bu ölçüte göre resimler dikkatle gözlemlenir ve de?erlendirilir. Herkes syrayla söz alyr, hem kendisinin, hem arkada?larynyn resimleri hakkyndaki dü?üncelerini önce olumlu, sonra olumsuz yönleriyle saygyly ve nesnel bir anlatymla dile getirir. Sonunda ö?retmen, tüm görü?leri dikkate alarak genel de?erlendirme yapar.

E?itsel ele?tiri; dikkati ve gözlem gücünü, dü?ünme ve dü?ündü?ünü dile getirme yetene?ini geli?tirir, konunun daha iyi ö?renilmesini sa?lar, bir sonraki konu için birikim ve deneyim kazandyryr, ö?renciye ilerdeki ya?antysynda da gerekli olacak yapycy, ele?tirel-ho?görülü bir ki?ilik kazandyryr.

Serap Etike

__________________

Sanat Nedir?
SANAT E?YTYMY NEDYR?

Tanymy ve Kapsamy


Tanymy ve Kapsamy


Sanat e?itimi, yeni bir tanym olarak sanat ve bilim çevrelerince benimsenmi? görünse de, terim, kavram ve kapsam olarak tam yerine oturdu?u söylenemez. Çünkü, bugüne kadar bu terim yerine ya da alany belirlemeye yönelik kullanylan terimler oldukça fazladyr (resim-i?, sanat ö?retimi, sanat yoluyla ö?retim, estetik e?itim, güzel sanatlar e?itimi, plastik sanatlar e?itimi sanata do?ru e?itim, temel sanat e?itimi vb.). Sanatyn e?itimiyle ya da sanaty konu alan e?itimle ilgili olarak oldukça fazla denilebilecek sayydaki bu kavramlar, zaman zaman kavram karga?alaryna da zemin hazyrlamakta ve zihinleri kary?tyrmaktadyr.


“Sanat e?itimi”nin yeni sayylabilecek bir alan ve kavram olmasyndan kaynaklanan bu kary?ykly?a; kavramy tanymlamaya çaly?an ki?i ve kurumlar, ileti?im eksikli?i, terminolojik metot eksiklikleri ve nihayet yabancy kaynaklardan yapylan çevirilerdeki kavram ve terim çe?itlilikleri sebep olmaktadyr.


Sanat e?itimiyle ilgili olarak bir ba?ka yanly? anlama ise, sanat denince sadece plastik sanatlaryn akla gelmesi sebebiyle sanat e?itimi de plastik sanatlaryn e?itimi olarak anla?ylmasydyr. Halbuki sanat denilince sadece plastik sanatlar de?il, fonetik, ritmik ve dramatik sanatlary da içine alan oldukça geni? bir alan akla gelmelidir. Böyle olunca, sanatla ilgili e?itim faaliyetlerinin kapsamy içine yalnyzca plastik sanatlar de?il, sözünü etti?imiz di?er dallar da girer. Bu amaçla, bütün sanatlary ve bu sanatlaryn birbiriyle ili?kisini dü?ünsel boyutta sanatçy, sanat tüketicisi, toplum, kültür ve e?itim ba?lamynda irdeleyen kuramsal çaly?malara “Güzel Sanatlar E?itimi” denilebilir.


Dar anlamyyla sanat e?itimi, görsel sanatlaryn e?itimi ve ö?retimiyle ilgilenir. Bu ö?retimin kapsamy içinde, uygulamaly çaly?malar, sanat eseri inceleme, ele?tiri, sanat tarihi ve estetik yer alyr. Bu kapsamyn içine, araç-gereç ve i?lik donanymy ile birlikte müfredat programlary, çaly?ma düzeni, de?erlendirme gibi yöntemsel konulary da dahil etmelidir.


Ça?ymyzda e?itim, bilim ve sanatyn i?birli?ine dayandyrylmalydyr. Sanatyn da, bilimin de amacy; insana hizmet etmek ve yeniyi ke?fetmektir. Sanata ve duygularyn e?itimine önem veren okul ya da e?itim sistemlerinde, duygular e?itilirken, zihinsel yeteneklerin, dü?üncenin ve zekânyn da geli?ti?i gözlenmektedir. Sanat, duygu ve dü?ünce arasyndaki iç içe geçmi? ba?lantyyy vurgularken, ö?renme ve geli?im sürecinin de etkin bir yardymcysydyr.
Sanat e?itiminin örgün ve yaydyn e?itim içindeki tanymyny ?öyle yapmak mümkündür: Ki?inin duygu, dü?ünce ve izlenimlerini anlatabilmek, yetenek ve yaratycyly?yny estetik bir seviyeye ula?tyrmak amacyyla yapylan e?itim faaliyetlerinin tümü.


Sanat e?itimi; ki?iye estetik yargy yapabilme konusunda yardymcy olmayy amaçlarken, yeni biçimleri hissedip, e?lenmeyi ve heyecanlaryny do?ru biçimlerde yönlendirmeyi ö?retir. Demek ki sanat e?itimi, sanatçy yeti?tirmeye de?il; yeti?tirmek durumunda oldu?u her ki?iyi yaratycyly?a yöneltip, onun bilgisel, bili?sel, duyusal ve duygusal e?itim ihtiyaçlaryny kar?ylamaya yöneliktir.


Sanat e?itimi, her ya?taki birey için gereklidir ve insan hayatynda önemli bir yer tutar. Sanat e?itimi; bireyin yaratycy güç ve potansiyellerini e?itmek, estetik dü?ünce ve bilinci örgütlemek için gereklidir. Sanat, bireyin sosyal ili?kilerini ayarlamasyny, i?birli?i ve yardymla?mayy, doruyu seçme ve ifade edebilmeyi, bir i?e ba?layyp bitirme sevincini tatmayy, üretken olmayy sa?lady?y için gereklidir. Sanat e?itimi, gözlem yapma, orjinalite bulu? ve ki?isel yakla?ymlary destekler, pratik dü?ünceyi geli?tirir. Olaylary, olmadan da beyinde gerçekle?tirebilme gücünü arttyryr. Bireyin el becerisini geli?tirir ve sentez yapmasyna yardymcy olur.


Sanatla ister ürün vererek, isterse seyrederek, dinleyerek, okuyarak olsun ilgilenmek, sadece duygulary ve duyarlyly?y harekete geçirmekle kalmamakta, bili?sel ve duyu?sal yönleriyle bütün zihinsel süreçleri canly tutmaktadyr.


Canlandyrabilme ve fikirlerini çe?itli araçlarla sunabilme yetene?i, hem sanatsal hem de bilimsel mesleklerdeki ki?ilerin e?itimsel ba?arylaryna katkyda bulunmaktadyr. Sanat e?itimi, hayal gücünü çaly?tyrarak, dramatize edip canlandyrarak, güçleri geli?tirecek yaratycy çabayy yönlendirmek için gereklidir.


Kendisine sanatla ilgili alanlar erkenden açylmy?, evinde, yuvada, anaokulunda sanat e?itimi almaya ba?lamy? çocuk, ilkokulda synyflar ilerledikçe, çevresindeki sanat olaylaryny, biçimlendirmeleri yava? yava? de?erlendirebilir; güzeli anlamaya ve aramaya ba?lar.


Sanat e?itimi rastlantysal olarak kimi yöneli?leri, kimi becerileri ya da yetenekleri ortaya çykarabilirse de, sanat e?itiminin salt temel amacy bunlar de?il; hayaty de?erli kylmak ve ondan zevk almayy sa?lamaktyr. Yani sanat e?itimi; insany hedef alan ve onun mutlulu?u için, insan anlayy?yna uygun nesiller yeti?tirmeyi amaçlar. Sanat e?itimi; her bir sanat eserinin hedefledi?i seyircide, dinleyicide, okuyucuda estetik kaygy meydana getirmeyi; zihnin bir boyutu olan sanatsal zekanyn beslenmesi ve geli?tirilmesini, bununla birlikte ona, insan ve insana ba?ly de?erleri iletmeyi hedefler. Sanatsal anlatymy, onun özel dilini kullanan ki?i, ayny zamanda bu dil yardymyyla geçmi? ve ça?da? sanat eserlerine de?er yargysyyla ula?abilir. Gördü?ü eserleri nitelik yönünden farkeder. Sanat e?itiminin bir ba?ka i?levi de, sanat eserlerine oldu?u kadar, çevreye ve her türlü görsel nesneye, estetik ölçütlerle ula?mayy sa?lamaktyr.


De?erlerle dü?ünmeyi, nitelikleri farketmeyi ö?renen ki?inin estetik baky?y ve görü? alany geni?ler. Be?enileri sy?, yalnyz kendi sevdiklerini güzel kabul eden insanlar yerine, çevresine ve sanat eserlerine onlaryn kendi nitelikleri, sanatsal dilleri ve kültürel birikimleri do?rultusunda yakla?an insanlar yeti?tirmek, sanat e?itiminin amaçlary içinde yer alyr.

www.atasanat.com
_____________________

 
 mdincal
 
 
 Nereden  Ystanbul
  Kart
 Kartı Yok
 
 

22 Ekim 2006 7:14


Buradaki serap etike siz deilsiniz galiba.
Ke?ke kendi yorumlarynyzy yazsa idiniz.

Bu konuda di?er arkada?larda kendi dü?üncelerini yazarsa sevinirim. Neticede bu sitedeki insanlar genelde aydyn kesimi. Ve burda okuyan insanlar için sizlern görü?leride eminim önemlidir.

 
 eHoo
 
 
 Nereden  Hatay
  Kart
 Kartı Yok
 
 

29 Ekim 2006 12:21


Gerçek sanatçy gerçek aydyn nasyl olur ö?renmek isteyenler Bary? Manço yu ara?tyrsynlar kafii

 
 YyldyzCobany
 
 
 Nereden  Ystanbul
  Kart
 Kartı Yok
 
 

1 Kasım 2006 12:59


gerçek aydyn kimdir? güzel bir soru... gerçek nedir sorusunun cevabyny bulduktan sonra tarty?ylacak bir mevzudur desem sohbeti fantastik bir havaya sokmu? olurmuyum? _olayy abartmadan kysaca kendi görü?lerimi belirtmek istiyorum...?ahsi kanaatimce gerçek aydyn, aldy?y nefesin hakkyny verebilen, bilgi ve birikimiyle ya?amy ?ekillendirebilmek için toplumsal yada bireysel diolaglarla tecrübelerini e?refi mahluk olan insanlara aktaran özü ve sözü ile çeli?meyen insandyr. _kysaca siz aydyny de?ilde sanki alimi tarif ettiniz? bu soru içinizde yükselerek beyninize hücüm ediyorsa gerçek nedir? mevzusuna geri dönelim derim saygylar sunarym
                                                                                    

                                                                           her a?aç altynda gölgelenemem uzun yol yürümeye hüküm giydim.

 
 sevimlihayalet
 
 
 Nereden  Ystanbul
  Kart
 Kartı Yok
 
 

20 Ocak 2007 8:09


asyl sorulmasy gereken

televole kültürü denilen ?ey konu?ulurken kimsenin tasvip etmedi?i gerçe?i

ama nasyl oluyoda yayynlandy?y ak?amlarda en çok yizlenenler arasynda yer alyyo

 
 KODYN
 
 
 Nereden  ?.Urfa
  Kart
 Kartı Yok
 
 

20 Ocak 2007 10:00


sevimli hayalet gerçekten g?zel demi?sin madem herkes tasvip etmiyor peki nasyl oluyorda her ak?am bu parazitler kend?lerini doyuracak kadar reyting alyyorlar ?

çünkü bizim insanlarymyzda gerçek toplum anlayy?y diye bir?ey kalmamy? herkeste bir kedi merakydyr almy? ba?yny gidiyor gereçekten cevabyny bilmedikleri sorular varmy? gibi o kutunun ba?yna geçip habire çekirdek katliamy yapyyorlar ve yeni sanal sorularla ekranyn ba?yndan ayrylyyorlar peki sözde ö?rendikleri ne i?e yaryyor iyi olan hiç bir ?eye kötü olan bir çok ?eyede kapy açyyorlar tabi ( kyskanma emekvermeden kö?eyi dönme, sosyal hayatta zayyflama , tatminsizlik, ?öhret olma sevdasy kurbanlary, acynasy felsefelerin sonuçlary vs.)

sanatçy olunmaz do?ulur ama soytari olmak için özel bir yetene?e gerek yoktur i?te bizde soytarylardan çok var.
sanatçy demek HER BAKIMDAN ÖRNEK OLAN YNSAN DE?YLDYR ! sanatçy farkly olan insandyr. yani özelli?i normal olmamasydyr onlar dünyaya fakly bakanlardyr standartlary yoktur ve synyrlary sanatçylar farkly alanlarda bazen birden fazla dalda normal insanlardan çok daha ilerde olurlar bu bu özellikleri sonucunda ortaya koyduklary eserlerde normal insanlaryn ancak hayranlykla izleye bildikleri ?eyler olur. sanat eserlerini çüzümü çok zor olan matamatik problemlerine benzetebiliriz o problemleri herkes çözemez ama ?üphesizki çok sayyda ki?i (ama herkes de?il)
çözümünü anlar tabi anlamak içinde bir ?eyler bilmek gerekir. i?te sanatcy ve sanatçylaryn eserleri böyle bir ?eydir.
gelgelim soytarylara onlarda kendi kulvarlaryna göre sanatcylardyr nasylmy ? ?öyle anlatayym ?imdi bu insancyklaryn yaptyklaryny onlary durmadan takip eden pe?lerinden ko?anlar onlaryn yaptyklarynda ba?aryly olmasyny sa?layanlar kendilerince anlyyorlar ba?kalarynda olmayan ?eylerin onlarda olduklaryny sanyyorlar ve onlara önem veriyorlar sonraa ??
sonra bunlar gibi bisürü soytary mantar misali ço?alyyor bakyn bende onlaryn yaptyklarynyn alasyny yapyyorum diyerek saman alev? yaratyyorlar. ve yenisi daha yenisi derken bunaryn ardy arkasy kesilmiyor ....

sizlere toplum ahlaky adyna tarihten bir sonaca?ym belki yalandyr ama ben böyle olmasyny isterim hayalde olsa olsun !

Hikaye 11.yüzyylda geçer. Zamanynyn en büyük toprak a?alaryndan olan “Lord Leofric the Dane” Ingiltere'de Warwickshire bölgesi ve içindeki Coventry ?ehrinin sahibidir. Karysy da kendinden çok genç, güzel Lady Godiva'dyr.

Lord hazretleri sava?a çok merakly oldu?undan sava?y finanse etmek için halka vergileri bindirdikçe bindirir. Lady Godiva'da bu vergileri indirmesi için kocasyna basky yapmaktadyr.

Tarty?malar uzar ve Lord karysyna bu a?a?ylyk köleler için bu kadar u?ra?maya de?meyeci?ini söyler. Lady Godiva ise halkyn dürüst ve onurlu oldu?unu iddia eder. Hemen aralarynda bir iddiaya girerler. Lady Godiva çyplak olarak bir atyn üzerinde Coventry ?ehri sokaklarynda dola?acak. E?er halk ona bakmaz ve evlerine girerlerse Lord halka bindirdi?i vergileri azaltacaktyr.

Veee Lady Godiva dedi?ini yapar, atla çyplak olarak dola?yr, halk evlerine kapanyr ve Lord da mecburen vergileri dü?ürür.   

i?te arkada?lar sanat toplum ki?ilik ve aslnda birde empati boyutu var ama o kunuda ne yazarsam yazayym objektif ola bilece?ime inanmyyorum zaten empatinin anlamyny bilenler aslynda ne kadar etkili bir ilaç oldu?unuda bilir..

 
 EYLÜL
 
 
 Nereden  Yzmir
  Kart
 Kartı Yok
 
 

20 Ocak 2007 10:40


gerçek sanatçy;kendinden sonrada byrakabilece?i eserleri olan anyldykça yadedilen insan gerçek sanatçydyr.... aydyn;bilgisiyle gençli?e ve gelece?e y?yk tutan insan ..kysa ve öz ,,sevgiler.....

 
 

    Sayfalar : [ 1 ]